Construcció

Donem color i protecció a tot tipus d'elements constructius, tant interiors com exteriors:

  • Remateria variada. Ampits, escopidors, coronacions, etc.
  • Perfileria
  • Façanes de xapa miniona, grecada
  • Gelosies Deploye, Venecianes
  • Reixes i col·lumnes tipus pàddel
  • Tancaments tipus Jansen, d'al·lumini, etc.
  • Portes de reixa, de xapa
  • Lama solar orientable